מועדון The soul of Solgar - תקנון מועדון המטפלים סולגאר

1.מבוא
1.1 חברת אמברוזיה סופהרב בע"מ יבואנית סולגאר בישראל מכריזה בזאת על חידוש מועדון מטפלים בשם The soul of Solgar - הבית של המטפלים.
1.2 תקנון זה קובע את תנאי החברות וההצטרפות למועדון שיחולו החל מיום 1.10.13 ועד להודעה אחרת.


2. כללי
2.1 במועדון נכללים מטפלים אשר הביעו הסכמתם להצטרף.
2.2 המטפלים מגויסים למועדון באופן יזום על ידי החברה באמצעות פניה טלפונית/ דיוור אינטרנטי/ דיוור פיזי/ נציגת מח' תעמולה.
2.3 ההזמנה להצטרפות למועדון מתבססת על מאגר פרטים אישיים שנמסרו על ידי מטפלי החברה בעבר ומרצונם החופשי.


3. הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הניתנת להלן:
3.1 "החברה" - אמברוזיה סופהרב בע"מ
3.2 "המועדון" - " מועדון The soul of Solgar ".
3.3 "מטפל/ת" – חבר/ה ב" מועדון The soul of Solgar ".


4. גיוס החברים ותקופת תוקף החברות
4.1 גיוס החברים למועדון מתבצע על ידי החברה לפי קובץ נתונים שנאסף על ידי החברה באמצעות פניה טלפונית/ דיוור אינטרנטי/ דיוור פיזי/ נציגת מח' תעמולה ובהסכמתם המלאה של המטפלים.
4.2 החברות במועדון תישאר בתוקף כל עוד תקנון זה בתוקף לפי סעיף 6 לעיל.
4.3 חבר במועדון רשאי להפסיק את חברותו במועדון בכול עת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות.
4.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון בכל עת וללא הודעה מראש.
4.5 כל חבר במועדון יהיה אחראי לעדכן את החברה על כל שינוי בכתובתו, על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו, ועל מנת שיוכל ליהנות מההטבות.
חבר לא יוכל לבוא בטענות לחברה לגבי אי קבלת הטבות אם שינה את כתובתו ביחס לכתובת שמילא בעת הצטרפותו, אך לא עדכן כאמור.


5. הטבות לחברי המועדון
5.1 ההטבות יקבעו על ידי החברה.
5.2 התנאי לקבלת ההטבות יקבע על ידי החברה.

5.3 תוקף ההטבה יהיה בהתאם למועד הנקוב על ההטבה. חבר שלא מימש את ההטבה עד לתאריך התוקף הנקוב עליה, לא יוכל לממשה עוד ולא ניתן יהיה להאריך את תוקפה או להחליפה.
5.4 מובהר במפורש כי החברה רשאית, בכול עת, להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנות את מהות ההטבה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי והכול כפי שיימסר ללקוח.


6. פרסום התקנון ותוקפו
6.1 תקנון זה ייכנס לתוקפו החל מיום 1/10/13 ויישאר בתוקף במשך התקופה שתיקבע על ידי החברה.
6.2 הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכול עת.


7. תקנון הצטרפות
7.1 מטפל אשר מחזיר לנו אישור השתתפות במועדון בדיוור הראשוני שיעשה במייל/שיחה טלפונית/דיוור פיזי
7.2 המטפל מאשר כי הפרטים שמסר לנו הינם נכונים
7.3 המטפל מאשר שימוש בכתובת המייל שלו למטרת דיוור


8. סגירת המועדון
החברה שומרת לעצמה הזכות לסגור את המועדון לפי שיקול דעתה, וללא חובת הנמקה, הודעה על כך תימסר לחברים.


9. מוקד שירות לקוחות
לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר יאפשר קבלת מידע על המועדון ופעילותו, בימים:
א'-ה' בין השעות 08:30-17:30 במספר 1-800-350-333


ובנוסף ניתן ליצור קשר ישיר עם אחראית מועדון המטפלים בימים א-ה' בין השעות -08:30 15:30 בטלפון 09-8637306 .