תנאי השימוש ופרטיות באתר סולגאר

1. מבוא

1.1. חברת סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ הקימה אתר זה עבורך, על מנת שתוכל לקבל מידע על החברה, על מוצרי החברה וכן מידע נוסף אחר.
1.2. הגישה לאתר הנ"ל והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש באתר וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו.
1.3 בתנאי שימוש אלה:
"מטפל" -  כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד המופיע במאגר המטפלים של האתר.
"החברה"-  חברת סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ ו/או חברת אמברוזיה סופהרב בע"מ, לרבות מנהלי החברה ו/או בעלי החברה ו/או עובדי החברה ו/או  כל אדם מטעמה של החברה.
"משתמש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
1.4 מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.5 כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.
1.6 אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
1.7 השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
1.8 תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.

2.  קניין רוחני

2.1 כל סימן ו/או איור ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף אתר (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) המופיעים באתר, הינם קנינה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.
2.2  אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר (או חלק מהם) ו/או לעשות בהם כל פעולה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש ומראש.
2.3 לחברה קיימת זכות יוצרים על הרעיון העומד ביסוד האתר וכן על כל מידע המופיע באתר לרבות השירותים באתר, עיצוב האתר וסימני המסחר באתר.

3. השימוש באתר

3.1 משתמש יעשה שימוש באתר אך ורק בהתאם להוראות כל דין.
3.2 משתמש אינו מורשה לעשות שימוש בשירות כלשהו הקיים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע שהוא שקרי ו/או  מטעה ו/או בלתי חוקי.
3.3 המשתמש אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.
3.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש את השימוש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
3.5 החברה רשאית להסיר מידע מהאתר ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מטעמה.

4. הגבלת אחריות החברה

4.1  המידע והתכנים באתר אינם מהווים המלצות למתן טיפול רפואי זה או אחר, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
4.2 התכנים המופיעים באתר ובפורום האתר נועדו להרחיב את הידע האישי של המשתמשים ולשמש כסיוע. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים ו/או מחקרים ו/או מאמרים ו/או מדריכים ו/או עצות ו/או מידע אחר שמופיעים באתר או בפורום  האתר, אלא יש להיוועץ עם רופא מומחה ו/או לפנות לקבלת טיפול רפואי. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, יעשו אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר והחברה לא תשא בכל אחריות על כך.
4.3 אנא זכור, כל מחקר ו/או מדריך ו/או מאמר ו/או מידע ו/או פרסום אחר המופיע באתר- אין לראות בו הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או התוויה רפואית ו/או המלצה לטיפול או לנטילת חומר זה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא ותחת פיקוחו.
4.4  החברה ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או עובדי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע  ו/או בשירותים באתר ועל המשתמש באתר, תחול האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו ותוצאותיהן.
4.5 מובהר כי השימוש באתר ו/או תכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. השימוש באתר ותכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולמשתמש באתר, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה, וברור למשתמש כי האחריות  בגין שימוש באתר ו/או בתכניו- חלה עליו באופן בלעדי.
4.6 החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן ו/או הסתמכות על התוכן.
4.7 השימוש באתר ובתכניו הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו  ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או  כתוצאה מהשימוש במידע או תוכן כלשהו המופיע באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע או תוכן כלשהו באתר.
4.8 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לכל מעשה ו/או מחדל שמקורו במטפל או  צד שלישי כלשהו ו/או במידע שפרסם מטפל ו/או צד שלישי כלשהו באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין מטפל או צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות המטפל או צד שלישי כלשהו ו/או השירותים שמציע המטפל או צד שלישי כלשהו ו/או פנה למטפל או לצד שלישי כלשהו ו/או פנה לאתר של מטפל או של  צד שלישי כלשהו, באמצעות הגלישה באתר סולגאר או באמצעות קישור (Link) מאתר סולגאר.
4.9 החברה  ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאספקת השירותים ו/או מוצרים הניתנים ע"י המטפלים המופיעים באתר, ואינם אחראים גם לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של המוצרים ו/או שירותים אלה.
4.10 החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים למהימנות המידע ו/או דיוק המידע ו/או אמינות  המידע הניתן ע"י מטפל ו/או צד שלישי כלשהו והמופיע באתר.
4.11 תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (AS IS) כפי שנתקבלו ממטפלים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה אחראית לאי התאמות כלשהן בנתונים המתקבלים ממטפלים ו/או לאמינות ומהימנות אותם הנתונים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעות מנתונים שמקורם במטפלים.
4.12 החברה אינה אחראית לאבטחה, לאמינות, לדייקנות, ולביצוע שירותי החיפוש באתר. כמו כן החברה אינה אחראית על שום מידע  ו/או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינה אחראית לשירותים ו/או מוצרים המתקבלים ו/או מוצגים דרך כל קשור המסופק ע"י האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.
4.13 בהצגת נתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למטפל כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או למוצרים ו/או השירותים המוצעים ע"י המטפל או צד שלישי כלשהו.
4.14 החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או  בתוכנה  ו/או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיו"ב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך.
4.15 מובהר כי החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, מבנהו, מראהו, זמינותו והשירותים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר ו/או למטפלים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  כלפי החברה בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
4.16 המשתמש מתחייב לשפות את החברה, את עובדיה, את מנהליה, את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל  נזק  ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

5. הגנה על פרטיות

5.1 עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדיוור ישיר,  מידע בדבר שירותיה  ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. אם לא יהיה המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה,  על המשתמש לסמן באתר במקום המיועד לכך, כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור.
5.2 בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך ובין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך המלא, כתוב ומספר טלפון. בנוסף לפרטים אלו תתבקש לבחור סיסמא, אשר תשמש לזיהוי שלך לצורך קבלת שירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
5.3 המשתמש באתר מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שתתבקש במסגרת ההרשמה לאתר. כמו כן, המשתמש באתר מתחייב לעדכן את המידע  שמסרת במסגרת ההרשמה לאתר.
5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות שניתן לך על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת ללא הודעה מצד החברה.
5.5 החברה רשאית להשתמש במידע האישי של המשתמש באתר לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ה "cookie". כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כדי שיסרב לכל ה"cookie" או שיתריע על כל ה"cookie" שנשלח אליו. למרות זאת יש לשים לב שחלקים באתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש מסרב לקבל "cookie".
5.6    החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, תעדכן החברה דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת על כך.
5.7 החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש באתר המתקבל שלא באמצעותה כי אם ע"י גופים שלישיים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון המטפלים המופיעים במאגר המטפלים), ואשר אינם בשליטתה של החברה.
5.8 החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיו של המשתמש באתר לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש זה או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
5.9  החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ו/או ליצירת קשר עם המשתמש ו/או לניתוח סטטיסטי ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי (מידע שלא יזהה אישית את המשתמש).
5.10 כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

6. הסרה או הגבלה של תכנים באתר

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים להלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או מהווים הפרה כלשהי של החוק ו/או מכילים וירוס מחשב, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת וללא כל הודעה על כך.

7. ברירת דין וסמכות שיפוט

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מן השימוש באתר הינו  אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.