תנאי שימוש ותקנון אתר

אתר חברת אמברוזיה סופהרב בע"מ

מועד עדכון אחרון: 18.8.2022

א. כללי

1.אתר האינטרנט https://www.solgar.co.il/ (להלן: "האתר") מופעל על ידי, ונמצא בבעלות, חברת אמברוזיה סופהרב בע"מ ח.פ. 51-202902-6 מרחוב יד חרוצים 48, נתניה (להלן: "החברה").

בתקנון זה: "החברה" – חברת אמברוזיה סופהרב בע"מ, לרבות מנהלי החברה ו/או בעלי החברה ו/או עובדי החברה ו/או כל אדם מטעמה של החברה. 

2. תקנון זה חל על כל פעולה שמתבצעת על ידי כל משתמש באתר – אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף אחר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"), לרבות גלישה, הזמנת ורכישת מוצרים, קבלת מידע על החברה, קבלת מידע על מוצרי החברה וכן כל מידע נוסף אחר, שימוש במנוע החיפוש שבאתר ו/או ביישום ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

3. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

4. הלקוח יעשה שימוש באתר אך ורק בהתאם לקבוע בתקנון זה ולהוראות הדין.

5. הלקוח מצהיר בזה כי קרא את כל התנאים הכלולים בתקנון בעיון רב והוא מסכים לתנאי התקנון. יובהר בעניין זה, תחילת השימוש באתר ובתכניו מהווה את הסכמת הלקוח ואישורו לכל האמור בתנאי שימוש אלו.

6. לקוח אינו מורשה לעשות שימוש במידע ו/או ביישום ו/או בשירות כלשהו הקיים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע שהוא שקרי ו/או מטעה ו/או בלתי חוקי.

7. לקוח אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

8. על כל לקוח המבצע פעולה באתר (לרבות רכישת מוצרים) להכניס פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. פרטים חלקיים ו/או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשרותי האתר ואפילו לפגוע ביצירת הקשר עם הלקוח. החברה שומרת על זכותה לפעול על פי שיקול דעתה במקרה של הפרה שכזו, לרבות בדרך של ביטול חד צדדי של הרכישה.

9. התוכן המופיע באתר, לרבות כל מידע לגבי כל מוצר של החברה כמפורט להלן, והגישה לכל שירות שמציע האתר, כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחברה רשאית מעת לעת לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר ו/או לתקן כל תוכן או מידע, לרבות מחירי מוצרים וזמינותם, וכל שירות המופיעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. החברה רשאית למנוע גישה לאתר, לרבות גישה לשירותים, למוצרים ולתכנים המופיעים בו ו/או להפסיק שימוש של משתמש באתר, בכל מקרה שהלקוח יפר את תקנון האתר, ו/או שהשימוש על ידו באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מטעמה.

11. תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.

12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

13. שיפוי: הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שתגרם לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

14השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

ב. קניין רוחני

15. לחברה קיימת זכות יוצרים על הרעיון העומד ביסוד האתר וכן על כל מידע המופיע באתר לרבות השירותים באתר, עיצוב האתר וסימני המסחר באתר. הגישה לאתר והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופים לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים.

16. כל תוכן אשר מפורסם באתר מעת לעת, לרבות כל סימן ו/או איור ו/או עיצוב ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף אתר (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) המופיעים באתר, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

17.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר (או חלק מהם) ו/או לעשות בהם כל פעולה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש ומראש. יובהר כי שיתוף תכני האתר ברשתות החברתיות באמצעות הכפתורים הייעודיים לכך באתר ("Share"), לא יהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.

ג. פרטיות ואיסוף מידע באתר

18. רישום הלקוח לאתר או עצם השימוש באתר על ידו מעידים על הסכמתו למדיניות הפרטיות ולמדיניות השימוש ב'עוגיות', כמפורט להלן.

19. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש וכן בהתאם להוראות תקנון זה.

20. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת  החברה.

21. שימוש בקבצי עוגיות: החברה עושה שימוש בקבצי cookies (עוגיות" או "קבצי עוגיות") במסגרת האתר. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבם של לקוחות האתר. קבצי העוגיות מאפשרים לחברה /או לצדדים שלישיים לאסוף מידע שאינו מזוהה (אנונימי) דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, לאסוף את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד. עוגיות השייכות לצדדים שלישיים מנוהלות ישירות על ידם וניתנות לשימוש גם בעבור הצגת מודעות עבור המשתמש בהתאם להעדפותיו בעת גלישתו באתרים אחרים ועוד.

22. החברה עושה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר באופן שוטף ותקין; כדי להקל על השימוש באתר; לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של הלקוח, כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר, לצרכי אבטחת מידע, ועוד. כמו כן, האתר עשוי גם להגדיר עוגיות השייכות לצדדים שלישיים ובאופן זה, יכולים צדדים שלישיים אלו לגשת למידע שנאסף באמצעות העוגיות שלהם.

23. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו – Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google ושל Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google https://policies.google.com/privacy?hl=iw ובמדיניות הפרטיות של Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

24. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון Google ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

25. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, במדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

26. משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו מידע במחשבו האישי, יכול למנוע את איסוף העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המחשב שלו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת החברה מודיעה ללקוח כי, ביטול איסוף העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

27. החברה שומרת לעצמה את הזכות ורשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות זו, עם או בלי הודעה מוקדמת. אם יבוצעו שינויים במדיניות זו, הנושא יעודכן באתר (שינוי התקנון).

28. שירות ניוזלטר באתר: לקוח אשר בחר להירשם לשירות הניוזלטר של החברה יזין באתר את כתובת המייל שלו וזו תשמר על ידי החברה. החברה תהיה רשאית לשלוח ללקוח זה מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים, מבצעים, הצעות, וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת יוכל הלקוח לבטל את בחירתו ולחדול מלקבל את המידע על ידי הסרתו מן המערכת באופן המפורט באתר. בכל מקרה מובהר כי, פרטי הלקוח לא יימסרו לצדדים שלישיים חיצוניים.

29. יצירת חשבון אישי באתר: לקוח אשר בחר להירשם לאתר באמצעות יצירת חשבון קבע, יזין באתר את פרטיו האישיים (שם מלא, כתובת מייל וכדומה) ויגדיר לעצמו סיסמא לאתר. על הלקוח לשמור על הסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונו. כמו כן מומלץ ללקוח להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. כל הפרטים אשר יזין הלקוח ו/או אשר יכללו בחשבונו האישי (כגון רשימת קניות שביצע בעבר, מוצרים מועדפים עליו) ישמרו על יד החברה ולא יימסרו לצדדים שלישיים חיצוניים.

ד. מוצרים

30. החברה מציעה למכירה באתר תוספי תזונה שונים (להלן: "המוצרים"). כל המוצרים הנמכרים באתר עומדים בהנחיות משרד הבריאות בנוגע לייצור, שיווק ומכירת תוספי תזונה.

31. המידע לגבי כל מוצר מופיע בעמוד המוצר באתר, לרבות הפרטים הבאים:

א) תכונות העיקריות של המוצר;

ב) מחיר המוצר;

ג) משקל המוצר;

ד) הוראות שימוש ואחסנת המוצר;

ה) פרטי הייצור והיצרן.

32. צילומי המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

33. במקרה של טעות במידע המפורסם באתר בנוגע למוצר מסוים, החברה רשאית לבטל את ההזמנה הספציפית עבור מוצר זה, וזאת עד לאספקת המוצר על ידי החברה כמפורט להלן.

34. האמור באתר וכל מוצר הנמכר באתר אינם מהווים מידע רפואי ו/או המלצה רפואית, וכל מוצר הנמכר באתר אינו מהווה תחליף לכל טיפול ו/או ייעוץ רפואי.

ה. רכישה באתר

35. המחיר המוצע בעמוד המוצר תקף לרכישה באתר בלבד, ולמשך הזמן שהמוצר עומד למכירה באתר במחיר זה בלבד.

36. המחירים של המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

37. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

38. החברה רשאית להגדיר סכום מינימום להזמנה ולא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל אינו עולה על סכום המינימום כפי שייקבע מעת לעת ויפורסם באתר האינטרנט.

39. כל מוצר המוצג באתר מצוי במלאי החברה, והחברה עושה כל מאמץ לשמור על מלאי המוצרים הקיים. החברה רשאית לשנות בכל עת את ההיצע ומגוון המוצרים המוצעים באתר ואינה מחויבת בהחזקת מלאי של מוצר כלשהו ו/או לזמינות ו/או מגוון מינימאלי של מוצר כלשהו.

40. החברה שומרת על זכותה להגביל את כמות הפריטים ממוצר מסוים שניתן להזמין בכל הזמנה. לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. 

41. במידה ותחול טעות בהדפסה, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום או בכל חומר אחר המפורסם באתר, רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה.

42. התשלום באתר יתבצע באופן מקוון בכרטיס אשראי בלבד (בכפוף לאישור חברת האשראי) באמצעות מערכת סליקה חיצונית מאובטחת ומוצפנת המגנה על כל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לא יישמרו באתר ו/או על ידי החברה.

43. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, על הלקוח להיות בן 18 שנים לפחות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

44. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.

45. הנהלת האתר מתחייבת שכל הפרטים שמסר הלקוח בתהליך רכישת המוצר (למעט פרטים למשלוח) לא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים.

ו. מועד ודרך אספקת המוצר

46. במעמד הרכישה באתר, הלקוח יספק כתובת למשלוח המוצרים (להלן: "כתובת הלקוח"). החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה.

47. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות משלוח עד בית הלקוח, למעט במקרים בהם שרותי ההפצה והשליחים של החברה לא מגיע למקום היישוב בו ביקש הלקוח לקבל את המוצר. זמני האספקה המפורטים באתר הינם משוערים בלבד ואין החברה אחראית על כל עיכוב ו/או דחייה במועדים אלו, לרבות אך לא רק, קושי שאינו בשליטתה ו/או שמקורו בלקוח, לרבות כל קושי בתיאום מועד האספקה ללקוח. לקוח שאישר לשליח להשאיר חבילה בכל מקום או מכל סיבה שהיא, ישא במלוא האחריות בגין אובדן/ כל נזק שיגרם לחבילה, והחברה תהיה פטורה מאחריות מכל סוג שהוא.

48. מחיר דמי המשלוח העדכני יוצג באתר ולחברה הזכות לשנות את דמי המשלוח ו/או לגבות דמי משלוח שונים לאזורים שונים. כמו כן רשאית החברה לשנות הגדרות אלו מעת לעת על פי החלטתה הבלעדית וללא חובת הודעה מוקדמת למעט הצגת דמי המשלוח העדכניים ביום ההזמנה.

ז. מבצעים, הטבות והנחות

49. החברה עשויה להציע מעת לעת מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיה. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

50. אין ללקוח זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתו או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותו למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם הלקוח רכש מוצר והיה זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא יהיה זכאי הלקוח לאותה הטבה; דוגמא זו אינה ממצה את השינויים האפשריים בזכאות הלקוח למבצעים, הטבות או הטבות באתר. 

ח. אחריות החברה

51. החברה אחראית לטיב המוצרים במועד אספקתם ללקוח, ולעמידת המוצרים בכללי הדין והרגולציה החלים במדינת ישראל.

52. המוצרים המוצגים באתר אינם תרופה, ולא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. 

53. כל מידע המופיע באתר, ובכלל זה גם מידע מסחרי ומידע שיווקי לגבי המוצרים, הוא מידע כללי בלבד, ואין לראות במידע זה משום הבטחה או אחריות לתוצאה כלשהי, ליעילות ו/או השפעת ו/או אופן פעולת המוצרים.

54. המידע והתכנים באתר אינם מהווים עצות רפואיות, המלצות למתן טיפול רפואי זה או אחר, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.

55. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר. כמו כן, לפני שימוש בכל מוצר יש לבדוק את העלון לצרכן המצורף לו (ככל שזה מצורף).

56. התכנים המופיעים בפורום האתר נועדו להרחיב את הידע האישי של המשתמשים ולשמש כסיוע כללי. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים ו/או מחקרים ו/או מאמרים ו/או מדריכים ו/או עצות ו/או מידע אחר שמופיעים באתר או בפורום האתר, אלא יש להיוועץ עם רופא מומחה ו/או לפנות לקבלת טיפול רפואי. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, יעשו אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים באתר והחברה לא תשא בכל אחריות על כך.

57. כל מחקר ו/או מדריך ו/או מאמר ו/או מידע ו/או פרסום אחר המופיע באתר – אין לראות בו הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או התוויה רפואית ו/או המלצה לטיפול או לנטילת חומר זה או אחר. כל ייעוץ וטיפול חייב להינתן בידי רופא ותחת פיקוחו.

58. מובהר כי השימוש באתר ו/או תכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. השימוש באתר ותכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולמשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן ו/או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה, וברור למשתמש כי האחריות בגין שימוש באתר ו/או בתכניו, חלה עליו באופן בלעדי.

59. החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או עובדי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע ו/או בשירותים באתר ועל המשתמש באתר, תחול האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו ותוצאותיהן.

60. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתוכן הנמצא באתר ובכל מכשיר קצה בו הוא מופיע, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן ו/או הסתמכות על השימוש באתר ובתכניו הנו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהשימוש במידע או תוכן כלשהו המופיע באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע או תוכן כלשהו באתר.

61. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לכל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו ו/או במידע שפרסם צד שלישי כלשהו באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות אותו צד שלישי ו/או השירותים שמציע אותו צד שלישי ו/או פנה לאותו צד שלישי בעקבות השימוש באתר, ואף אם המשתמש פנה לאותו צד שלישי בנוגע לכל תוכן שפורסם באתר תחת שמו של הצד השלישי.

ט. החזרת מוצר פגום / ביטול עסקה

62. במקרה ונמסר ללקוח מוצר פגום, החברה תחליף או תחזיר (לפי שיקול דעתה) את המוצר ו/או תמורתו בהתאם לתנאי ההחזר להלן:

•  המוצר הוחזר לחברה תוך 14 ימים מיום רכישתו.

•  המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שום שימוש.

•  למוצר יצורפו שם הלקוח, תעודת זהות שלו, כתובתו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו.

63. מעבר לאמור בסעיף לעיל, הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלא ניתן לבטל רכישה ו/או הזמנה מהחברה של תוספי תזונה שאינם פגומים, בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

י. שונות

64. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וכל תביעה בנוגע לתקנון זה תידון בבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.